Trúc Giang MN: Cái Chết Đầy Bí Ẩn Của Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu. Ai giết Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu?. Tướng Hiếu chết v́ tai nạn hay bị mưu sát?. Suốt gần 40 năm qua những câu hỏi nầy chưa có câu trả lời xác đáng.

Phan Văn Song, TS: Tâm Thư Đầu Năm Của Một Người Tỵ Nạn Cộng Sản. Ngày 30 Tháng Tư: Uất Hận Riêng, Quốc Hận Chung. 40 Năm Tỵ Nạn, Tự Do Chưa Đến Việt Nam. -Ngày 30 tháng Tư không thể là ngày đi t́m Tự do của tôi, mà là ngày Cộng sản chiếm nước ! Và v́ uất hận, tôi bắt buộc phải đi tỵ nạn Cộng sản thôi !  

Nguyễn-Huy Hùng (K1): Sự thật lịch sử Việt Nam vào năm 1945) - Suốt 35 năm qua đất nước không c̣n chiến tranh nữa mà quảng đại quần chúng nhân dân Việt Nam vẫn phải tiếp tục sống cuộc sống khổ cực như nô lệ thời Phong kiến Thực dân, các quyền tự do nhân bản của con người trong một nước độc lập không được tôn trọng bảo vệ dưới ách cai trị chuyên chính độc đảng tàn bạo vô nhân đạo của bè lũ độc tài Việt Cộng nay đă trở thành nhóm Phong kiến Thực dân đại tư bản Đỏ vong nô bán nước hại dân !!!

Huỳnh Tâm: Một vi Thiếu Tướng (VC) yêu cầu tổng kết cuộc chiến 1979-1984 và công khai hóa thỏa hiệp Thành Đô. -Nguy cơ mất nước đang là sự thật, mong các đồng chí có lương tâm, v́ sự nghiệp của tổ quốc mà thực hiện cho được (1&2). Nếu ở Hội nghị Trung ương X này không ra được bản tuyên bố th́ yêu cầu đưa vào chương tŕnh Đại hội Đảng bất thường hoặc Đại hội 12 [Lê Duy Mật] .
 

Hoàng Hoa Triều:  Đón Xuân Nầy Nhớ Xuân Mậu Thân Xưa. -Đ tưởng nh đng bào, đng hương rut tht b Vit Cng thm sát ti thành ph Huế trong v Mu Thân 68 do hai nhân chng sng trong cuc tường thut li đy đ mi chi tiết