báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

        Bài viết                                           

 


Huy
Hùng ngày 7 tháng 10 năm 2012, Hemet California

Web http://colhungnguyen.webs.com/

QUYẾT MỘT L̉NG

Muôn người như một đứng lên đi!
Sát cánh bên nhau tiến kịp th́,
Diệt lũ tam vô chuyên chính đỏ,
Giành quyền thay thế bọn ngu si.

Muôn người như một đứng lên đi!
Loại bọn Cộng nô quá lợm lỳ,
Bán nước hại dân chuyền quyền măi,
Đốn cho tuyệt nọc lũ man di.

Nhân loại văn minh ghê tởm nh́n,
Bọn mù tôn phục Sít-ta-lin,
Cúi đầu theo quỷ quên ṇi giống,
Đầu đảng tội đồ: -Hồ Chí Minh.

Theo thuyết tam vô diệt Tổ Tông,
Độc tài, độc đảng phá non sông,
Chuyên quyền củng cố bằng xương máu,
Đại chúng lầm than chịu bốn không(*)

Cả nước  vùng lên loại Cộng nô,
Sĩ phu trăm họ tiếp nhau lo,
Phục hưng Nhân bản tinh thần Việt,
Bảo vệ Nhân quyền, trọng Tự do. 

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

Nam California, Hoa Kỳ, 17-11-2006.

(*)-không có Tự do,

-không có Dân chủ,

-không có Nhân quyền,

-không được b́nh đẳng.

 

 

những bài trước:

-Nguyễn Huy Hùng

 

 

QUỐC-SỬ OAI-HÙNG !


Việt-Nam, Quốc-sử oai-hùng
Giống-ṇi Lạc-Việt, vô-cùng vẻ-vang !
Từ khi, sáng-lập Hồng-Bàng
Anh-thư, Tuấn-kiệt toàn trang quật-cường
Thương dân Việt-tộc, tai-ương
Anh-hùng trỗi-dậy, lên đường dấy-binh
Bà Trưng, khởi-nghĩa Mê-Linh
Việt-Vương, Thường-Kiệt thân-chinh trận-tiền
                        &
Đức Trần Hưng-Đạo, Ngô-Quyền
Phùng-Hưng, Nguyễn-Huệ luân-phiên chống Tà
Đại-Hành Hắc-Đế, xông-pha
Quyết-tâm, giữ vững Sơn-hà Việt-Nam...
Cơ Trời ách Nước, lầm-than !
Con thuyền Định-mệnh điêu-tàn, ngả-nghiêng
Thừa cơ, Cộng-phỉ tuyên-truyền
Xâm-lăng Tổ-Quốc, truân-chuyên mọi đàng !
                        &
Lưu-vong, Tỵ-nạn Ngoại-bang
Nhớ về dĩ-văng, hai hàng lệ rơi !
Sơn-hà, Xă-tắc tơi-bời !
Dân-lành mất của tả-tơi, cơ-hàn !
Côn-đồ Cộng-phỉ, tham-tàn
Buôn dân bán Nước, tác-tan bao nhà !
Đồng-bào khắp chốn, xót-xa !
Biểu-t́nh phản-đối Cộng-tà, Bắc-Kinh.&
                 Xuân-Nương (De: <xuannuongk18b@yahoo.com>)

 

@@@