Nguyễn Huy Hùng - thơ
                                                     

 

Thơ

NHỮNG D̉NG KƯ ỨC TÙ

 

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

 

 

 

 

 


nh chp tháng 3-1988 ti Saigon, sau 13 năm lao kh trong các tri tp trung ci to ca bo quyn Cng hoà xă hi ch nghiă Vit Nam sau ngày Quc Hn 30-4-1975 trên c 3 min đt nưc.

 

2. Khúc Quanh Đau Thương

 

NHỮNG GIÂY PHÚT HOANG MANG !

Hành trang chun b xong ri,
T
p trung tng Đi đng ngi đi xe.
Xôn xao chuy
n gu bên hè,
Nôn nao ch
ng biết chuyn v nơi đâu?
Cao nguyên? Phú Qu
c? Cà Mâu?
Côn S
ơn? Qung Đc? Rng sâu? Đng bng?
Có ngu
n tin nhm đn xng,
T
p trung v tri Sóng Thn, L tha!
Ngây th
ơ quá đi tht thà,
Đ
u tranh giai cp, “Ngy” là mc tiêu.
Ph
i cn tr kh tht nhiu,
Hành cho ti
u ty đ điu kh đau.
Đ
y cho nếm mi thm su,
S
c cùng lc tn, ch đâu th v.
Bao gi
tàn t ê ch,
N
a người na ngm u mê, mi ḥng.
Đ
ng ta nhân đo khoan hng,
Cho không ph
i b xác trong rng già.
Khi nào c̣n x
ương bc da,
Đ
ng cho đoàn t đ mà chôn nhau.
R
m rm xe ti p vào,
M
t tri lng lng biến sau cây rng.
Lên xe n
a s na mng,
Gian truân bám h
i ti chng nào đây?
Xe lăn bánh, gió hây hây,
Ng
ười đi k vy tay tin chào.
Lâu r
i mi thy đng bào,
D
c hai bên l dn vào H Nai.
Nhà Th
ca đóng then cài,
Ch
ng như thu trước, trong ngoài đy Chiên(*).
Xót xa th
ương nh v hin,
Làm sao xoay s
có tin nuôi con?
C̣n Tr
i, c̣n nước, c̣n non,
C̣n b
y Qu Đ, Em c̣n gian truân.
C
u xin Tri, Pht, Linh Thn,
Đ
cho Em được yên thân hàng ngày.
V
ng tâm vượt hn hôm nay,
Tr
i thương chng hi, c̣n ngày gp nhau.
Th
t thi đành chu lao đao,
T
i đâu hay đó, hơi nào mà lo.
Xe ng
ưng, tri đă ti ṃ.
Đèn pha r
i sáng, đim cho tù vào.
Ngo
n ngoèo theo giu km cao,
N
i đuôi hàng mt, bước vào khu giam.
Đ
c nhà tin chế M làm,
Mái tôn, khung s
t, nn nm xi măng.
X
ưa, dùng nht Cng xâm lăng,
Nay, b
y Qy chiếm li quăng ta vào.
Thua, đành nh
n nhc nut đau,
Th
ế thi dâu bin biết đâu là cùng?
N
i quy lut l tp trung,
Chín gi
đèn tt, h mùng ng yên.
Đ
nh tâm vn khí luyn Thin,
Quên đi bao n
i truân chiên trong ngày.
Quên đi, nh
ng cnh đng cay,
Gi
hn trong sáng đi ngày T do.
Đ
u tranh dng li cơ đ,
Cho toàn dân Vi
t m no, phú cường.
N
ơi nơi bàng bc t́nh thương,
Nhân quy
n, Bác ái, bn phương hài hoà.
Ví r
ng Tri chng thương cho,
Th́ đành b
xác nơi b rng hoang.
Th
không phc bn bo tàn,
Cho dù th
t nát xương tan cũng đành.
Ch
ng thành công, phi thành danh,
M
nh Tri đnh sn, ai giành được sao???

Tháng 10-1975,
Trại Suối Máu, Tam Hiệp, tỉnh Biên Hoà (Đồng Nai).

 (*) Các giáo dân thường được các Linh Mục gọi là Con Chiên.

SUỐI MÁU, XUÂN LƯU BÚT

Mt hết, c̣n chi Tết vi Xuân,
Nhà tan, t
v đa đy thân.
Nghe tràng pháo n
, ḷng tan nát,
Ngó cánh Mai r
ơi, năo bí vn.
K
thng cung vui cười h h,
Ng
ười thua chua chát hn phân vân.
“Anh hùng m
t l” âm thm chu,
Tà, Chính, Tr
i cao s đnh phn!

Tháng 2-1976, Tết Bính Th́n.

Trại Suối Máu, Tam Hiệp, tỉnh Biên Hoà (Đồng Nai).

 

SUỐI MÁU, QUỶ ĐỎ THỊ OAI

Mái tôn mưa gơ rào rào,
Lu
n chân vách hng, th́ thào gió ru.
À
ơi! thương kiếp sng tù,
M
t ngày trong khám, thiên thu ngoài đi.
B
c, Nam, chung mt ging ṇi,
U mê theo qu
vô loài dit nhau.
Chung quy ch
M Vit đau,
Quê h
ương ngút la, máu đào tràn sông.
Thây dân vô t
i đy đng,
Tha h
Vit Cng dâng công tế Thy(*).
Non sông g
m vóc t đây,
Thành nhà tù l
n, vũng ly kh đau.
Coong! Coong! C
ng đim canh thâu,
Đùng đùng đ
n n, hay đâu truyn ǵ?
R
ng rng b đi ba đi,
Ào vô x
c xo, súng gh́, đèn soi.
Bàng hoàng l
ưng vă m hôi,
Ng
rng Thn Chết đến nơi cướp hn.
L
Tri, tuôn lúc mau hơn,
Ào ào gió th
i tng cơn lnh lùng.
B́nh minh r
n rp tin hung:
“Đêm qua có k
mánh mung vượt rào,
Thiên la Đ
a vơng vây bao,
L
ưới Công An đc, thoát sao khi tṛng?”
Bi
ết rng đường lm gai chông,
C
p tù: Thnh, Bé, quyết không ngi ngùng.
V
ượt rào trn thoát ngc trung,
Tung hoành cho tho
chí hùng thu nao.
Ph
c thay gan d anh hào,
Coi đ
i như gic chiêm bao vn dài.
Th
i gian cha kp nguôi ngoai,
B
ng dưng thy Cán dn hai tù v.
Mây chi
u m đm lê thê,
M
ch tim qun tht, tái tê cơi ḷng.
Oan khiên, ch
ng thoát t vong,
Q
y đang đi dp “thi công” hi người.
Th
oai cho c trong ngoài,
Th
y quyn sinh sát, gương soi t tường.
L
p toà tuyên x “khn trương”.
Tha h
ác tc ma vương đóng tṛ,
T
h́nh án tr đy kho,
Ph
i đem phân phát sao cho cn ln.
Nhân danh đ
i din nhân dân,
Di
t tr “giai cp” đâu cn đn đo.
R
p khuôn Trung Cng, Liên Sô,
Không theo ch
nghĩa Tam Vô là thù.
Không theo Cách m
ng mùa Thu,
Thành ph
n đi lp kh tr thng tay.
Yêu tinh hi
n gia ban ngày,
H
i người yêu nước, Tri hay chăng Tri?
Rào rào gió gi
c mưa rơi,
Th
m ḷng đt Vit máu người Vit Nam!

Tháng 4 năm 1976,
Trại Suối Máu, Tam Hiệp, tỉnh Biên Hoà.

(*) Liên Sô là quan Thầy của Việt Cộng.


 

TRẮNG ĐÊM,

TRÊN ĐẤT BẮC XHCN

Sàn tre vtm ê,
L
ng nghe giun dế t tê ni nim.
Lao sao chu
t rúc bên thm,
Ŕ r
m sui đ, cú chêm nhp bun.
Trăng r
ng lnh lo cô đơn,
S
ương khuya m o, gió lun khe song.
Nh
con thương v năo ḷng,
Ch
đi bc bo long đong mt ḿnh.
Th
i gian h hng vô t́nh,
Không gian kho
lp bao h́nh thân thương.
B
c, Nam, chung cnh đon trường,
L
ương dân cùng khn, quê hương tan tành.
Tung hoành C
ng đng gian manh,
B
y tṛ giai cp đu tranh hi đi.
Oán than dâng th
u tn Tri,
Ông Cao Xanh h
i! N ngi làm ngơ?
H
a Hng Thy đến bao gi?
M
i cho dân Vit thy b T do???

Cuối tháng 6-1976,
Phân trại K ḷ gạch, Liên Trại 1,

Việt Cường, Yên Bái, Hoàng Liên Sơn.

 

LAO ĐỘNG L VINH QUANG!

Khi đu “lao đng vinh quang”,
C
ng bom (1) gic giă, xếp hàng gia sân.
L
nh kêu tng Đi “xut quân”,
Vào r
ng cht chm (2), vác dn v K (3).
Đóng rào, d
ng cng, ct nhà,
Đ
mà có chn đi ra đi vào.
Đ
p nn Láng cho cao,
K
o mùa mưa lũ, nước trào vô trong.
Sàn n
m hai dy thong dong,
Đ
u quay sát vách, khi trông thy ngoài.
Láng(4) ba gian d
c, phân đôi,
Nh
t chung hai đi, trăm người vào ra.
C
m không tm by tm ba,
Truy
n tṛ bàn tho vic nhà, vic chung.
Ngày lo lao đ
ng tính công,
T
i ngi “kim tho” đ cùng “sa sai”.
“Ho
ch đnh phương án” tương lai,
“Thi đua”, “ph
n đu” hàng ngày tiến lên.
m đau “khc phc” cho quen,
Đ
i không được phép vng trên mt người.
“Kh
u phn”có đi “Anh Nuôi”,
Lo cho c
tri kp thi, đúng cân.
Dù ai lao đ
ng xa gn,
Đi v
sm mun, có phn dành riêng.
Gi
ng như Hp Tác Xă viên,
Anh hùng lao đ
ng ti min Bc ta.
Th
m thương Đi Tá Cng Hoà,
Đ
a đy th y, thành ma my hi!!!

Tháng 7-1976,
Phân trại K1 (khu nhà ngói), Liên Trại 1,

Việt Cường, Yên Bái, tỉnh Hoàng Liên Sơn.

(1) Bộ đội canh tù lượm được trái bom Mỹ thả xuống miền Bắc không nổ, đem về gỡ ng̣i và lấy hết thuốc nổ ra, rồi treo chiếc vỏ trống lên cây dùng làm kẻng đánh thông báo các giờ giấc sinh hoạt quy định hàng ngày tại trại giam.

(2) Giống tre hoang mọc trong rừng vùng xă Việt Cường, Yên Bái, tỉnh Hoàng Liên Sơn.

(3) Mă hiệu Việt Cộng dùng để gọi Phân trại, thí dụ K1 là Phân trại 1.

(4) Láng, là tiếng riêng do Việt Cộng dùng để chỉ một dẫy nhà giam tù.

 

THI ĐUA MỪNG LỄ ĐỘC LẬP XHCN

Mui, vt, hp by đeo khp thân,
Đ
m ly, khe úng, đỉa bâu chân.
Tù, đua lao đ
ng nâng thành tích,
Cán, thúc ghi công xét đ
nh phn.
Đôi m
u nga già xào mui ht,
Vài khoanh măng đ
ng nu xương gân.
Đ
ng bào đâu thy ḷng nham him,
Th
ế gii nào hay d bt nhân!!!

Lễ Độc lập 2-9-1976,
Phân trại K1, Liên Trại 1,Việt Cường, Yên Bái, Hoàng Liên Sơn.

 

ĐỊA VƠNG XĂ HỘI CHỦ NGHĨA

Biết rng dy đc Công An,
M
t ḷng đă quyết, nguy nan chng sn.
Cho hùm ăn th
t c̣n hơn,
S
ng trong lao nhc, chết ṃn, ti thân.
Sau đêm t
m tă mưa tuôn,
T
ng tng rng chm, sương buông mt m.
Cùng nhau th
c hin ước mơ,
B
n Tù Lâm Sn (*) li vô ḷng rng.
T́m đ
ường trn thoát khi bưng,
Theo sông, v
ượt bin, ti vùng T do.
Cho thiên h
rơ mưu đ,
C
ng quân nham him hơn H ly tinh.
B
y ra đ th cc h́nh,
Đ
a đy Công chc, Chiến binh Cng Hoà.
Ti
ếc rng, đi nn cha qua,
L
c trong rng rm, chng ra được ngoài.
C
n lương, t́m ry kiếm khoai,
C
ng nô vây bt, thng tay h đ̣n.
Không cho phân gi
i thit hơn,
Hi
p by đm đá, h cơn hn thù.
Theo l
i Cách mng mùa Thu,
Không theo C
ng sn, là thù ca dân.
Dù là máu m
, quyến thân,
G
c không Vô sn, thành phn him nguy.
Ph
i cn tiêu dit hết đi,
Ch
c̣n vô sn, vô ngh́ vi nhau.
Ti
ến lên theo Đng dn đu,
Hoà cùng các n
ước chư hu Liên Sô.
Đ
i đng Thế gii Tam Vô,
Tr
v nguyên thy, tha h T do !!!

Tháng 10-1976.
Phân trại K1, Liên Trại 1, Việt Cường, Yên Bái, Hoàng Liên Sơn

(*) Bốn Đại Tá trốn trại là : Vơ Quế (Không quân), Đỗ Trọng Huề (Hành chánh tài chánh), Thành (Trung đoàn trưởng thuộc Sư đoàn 9 Bộ binh) và Thi (Pháo binh),  anh Thành đă bị cán bộ trại cải tạo tra tấn đến chết, nhưng lại phao tin là tự treo cổ lên nóc hầm giam tự tử .

 

KHOAN HỒNG NHÂN ĐẠO XHCN!

Cng bom nhc óc đinh tai,
Chó chu th
m thiết báo tri rng Đông.
D
y lo thu xếp chăn mùng,
S
n sàng tiếp tc thi công kiếp tù.
S
ơn lâm chướng khí mt mù,
C
cây ướt sũng âm u lnh lùng.
Năo n
ôi! Cnh tp trung,
D
m mưa dăi nng sc cùng lc tiêu.
Đ
ng cay, nhn nhc đ điu,
Gian lao x
c vác “ch tiêu” nng n.
Đ
a đy thê thm ê ch,
Nh
ư by nô l làm thuê khn cùng.
Đ
ng là vai ch nhân ông,
Đ
c quyn sinh sát lao công ti tù.
Không theo”Bác”(1) “Đ
ng” là thù,
T
t nhiên Nhà Nước(2) dit tr không tha.
Khoan h
ng, nhân đo ch là,
M
ượn li Nhân Nghĩa, ba hoa bp đi.
L
a Nhân Thế mc nn chơi,
Khi nào C
ng sn thương… người Quc gia!!!

Tháng 11-1976.
Phân trại K1, Liên Trại 1, Việt Cường, Yên Bái, Hoàng Liên Sơn.


(1) Việt Minh buộc dân chúng phải gọi HCM là “Bác” để tỏ ḷng tôn kính.
(2) Danh từ C
S dùng để chỉ Chính phủ cầm quyền quản trị quốc gia dân tộc.

 

RỪNG HOANG

Cô đơn bên nhng cô đơn,
Phùn (1) bay rát m
t, Bc (1) dn but da.
Âm th
m ni bước xông pha,
Ng
ược ḍng sui cóng xót xa thân gy.
R
ng giang (2) chng cht tng cây,
Âm u m
o gây gây lnh hn.
Đèo cao, khe, d
c dp dn,
D
dy thôi thúc tng cơn đói ḷng.
Chiêu xuôi, theo ng
m nước trong,
Kèm bi “Th
ng Nht”(3) chp chng khói tan.
Cho quên bao n
i cơ hàn,
Cho tâm b
n vng tính toan s đi.
Gian truân th
m trách Ông Tri,
B
y tṛ dâu bin khiến người kh đau !!!

Tháng 12-1976,
K2 (Phân trại cây khế), Liên Trại 1.

Việt Cường, Yên Bái, Hoàng Liên Sơn.

(1) mưa Phùn là loại mưa nhỏ hạt dầy đặc rơi xuống nhẹ nhàng như sương mù, gió Bấc là gió rất lạnh thổi từ miền Bắc xuống vào mùa Đông tại Bắc Việt Nam.

(2) Giang là một giống tre, có gióng dài rỗng ruột, thân nạc dầy hơn tre và sợi mộc dẻo dai, tước mỏng làm lạt buộc hoặc bện thừng, chăo (rope)…

(3) Các sợi thuốc lào hiệu Thống Nhất, vê dính vào nhau thành một viên to bằng ḥn bi để nhồi vào nơ điếu và đốt hút. Hàng tháng trại phát cho mỗi tù 2 gói nhỏ chừng mấy gram để “bồi dưỡng”.

 

BẢN CHẤT TIỂU NHÂN

Him nguy, h cũng cp đuôi,
Kh
n cùng, bn cht con người bc ra.
X
ưa kia lun cúi ba hoa,
Ra vào c
a hu, nh Bà cy Ông.
Quan cao, nhà r
ng mênh mông,
Mánh mung, thâm l
m ca công làm giu.
C
p trên, nnh đi lên đu,
Tùy tùng, khai thác nh
ư trâu kéo cy.
Ch
m chân chy, phi vào đây,
Gian lao đói kh
khác ngày quyn uy.
Tâm đen b
n tin tc th́,
L
qua li nói hành vi đê hèn.
L
ưu manh sng cnh người hin,
Khác đâu lang sói
bên đàn cu.
Lúc sang, kênh ki
u m miu,
G
p khi hon nn, xoay chiu hi nhau.
Canh ngon, h
ng ti b sâu,
Cây t
ươi, héo chết v́ bu mi xông.
Nh
m đi m c trong ḷng,
Vi
ết ra cho đ tc hông tui già.

Tháng 1-1977,
K2 (Phân trại cây khế), Liên Trại 1.

Việt Cường, Yên Bái, Hoàng Liên Sơn.

 

T̀NH NGƯỜI XĂ HỘI CHỦ NGHĨA!

Xót xa t́nh nghĩa đng bào,
Tha không x
chết, cho vào Tp trung.
H
c gương lao đng anh hùng,
T
p tành đp đp, phá rng, làm nông.
Bao gi
thành tho reo trng,
Chăn nuôi, canh tác tinh thông th́ v
.
Xung vào H
p tác xă quê,
S
ng theo đi mi đ ngh kiếm ăn.
V
, Con, khi phi băn khoăn,
T
i ai ny chu, chng can h ǵ.
Tr
con vn hc, vn thi,
V
theo lao đng, hưởng tùy kh năng.
Tho
t nghe phn khi tinh thn,
Đ
nh tâm ci to bn thân đêm ngày.
Rêu rao chính sách th
t hay,
Đ
ến khi thc hin đa đy dă man.
G
m thay bè lũ bo tàn,
N
mm la bp thế gian nhân qun !!!

Tháng 1-1977,

K2 (Phân trại cây khế), Liên Trại 1,

Việt Cường, Yên Bái, Hoàng Liên Sơn.

 

KIÊN CHÍ, VỮNG L̉NG

Sa cơ nín th qua sông,
Lo chi xoáy cu
n, sóng vng ni trôi.
Đ
nh tâm gi vng Đo Tri,
S
ng tṛn Nhân Nghĩa, bĩ thi s qua.
Bao năm m
c áo Cng Hoà,
D
n thân bo v T do Nhân quyn.
Th
ế, Thi, quc nn đo điên,
Có đâu th
i chí lăng quên li th.
Kiên tŕ nh
n nhc v́ quê,
Đ
i ngày thoát hn s v phc hưng.
Tàn c
ơn giông t băo bùng,
Tr
ng đen phân t: Anh hùng, Tiu nhân.

Mùa Hè 1977,
K2 (Phân trại cây khế), Liên Trại 1.

Việt Cường, Yên Bái, Hoàng Liên Sơn.

 

T̀NH NGHĨA ĐỒNG TÙ

Giúp nhau chun b lên đường,
Th́ th
m chia s t́nh thương bn bè.
Mai này cách tr
sơn khê,
Ch
ng nào có được ngày v gp nhau?
Bao năm cùng khoác chi
ến bào,
Sa c
ơ tht thế cùng vào Tp trung.
Bên nhau h
ng chu băo bùng,
Trăm chi
u nhc nhă, cc cùng kh đau.
C̣n đêm nay n
a bên nhau,
D
n ḍ nhn gi hết câu tâm t́nh.
Ai may s
m gp gia đ́nh,
Đ
ng quên tiếp tc công tŕnh d dang.
Đ
ng quên Quc hn đang mang,
Đ
ng quên nhng k đu hàng cu vinh.
Đ
ng quên ti phm chiến tranh,
Là b
y lang sói đang hành h dân…

Cuối tháng 10-1977,
K2 (Phân trại cây khế), Liên Trại 1,

Việt Cường, Yên Bái, Hoàng Liên Sơn.

(Kỷ niệm đêm chia tay Bạn bè tại Phân trại Cây Khế tức là K2, Liên Trại 1 do Quân đội Nhân dân quản lư, để sáng sớm ngày hôm sau lên đường di chuyển sang Trại Tân Lập tỉnh Vĩnh Phú do Công An Nhân Dân Xă Hội Chủ Nghĩa quản lư.

Đây là đợt đầu tiên gồm khoảng 30 Đại Tá thuộc K2 và K3 Liên trại 1, Việt Cường, Yên Bái, tỉnh Hoàng Liên Sơn, bị chuyển giao sang cho Nhà tù Công an Nhân dân giam giữ.)

 

@@@

 

 Audio:

Tâm tư Tổng Thống Thiệu  - chương 18/28

 

@@