Nguyễn Huy Hùng - thơ
                                                     

 

Thơ

NHỮNG D̉NG KƯ ỨC TÙ

 

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

 

 

 

 

 

 

nh chp tháng 3-1988 ti Saigon, sau 13 năm lao kh trong các tri tp trung ci to ca bo quyn Cng hoà xă hi ch nghiă Vit Nam sau ngày Quc Hn 30-4-1975 trên c 3 min đt nưc.

 

1-    NHỮNG GIÂY PHÚT NGỞ NGÀNG

CHƠI VƠI KHÔNG QUÊN ĐƯỢC

30-4-1975
Ngày Quốc Hận Của Dân Tộc Việt Nam

Big MINH (*) hàng, thế là xong!
Nghe l
i tuyên cáo mà ḷng nát tan.
Th
t thn, c nghn, l tràn,
Tim rung lo
n nhp, thi gian đng ch́m.
Bàng hoàng nh
ư gy cánh chim,
Không gian đ
o ln, khó t́m li ra.
Thôi r
i! mt nước mt nhà,
Bao năm chi
ến đu bôn ba ích ǵ?
Sóng lùa Dân ch
trôi đi,
T
do biến mt c̣n chi cuc đi!
Xuôi tay phó m
c ông Tri,
Ch
coi đng cướp th oai thế nào?
Xem b
y phn bi ra sao,
Vinh thân hay cũng ph
i vào ngc đen?
C
ng hoà Chiến sĩ chng hèn,
L
t quân trang phc vt bên l đường.
T
n đi khp no Quê hương,
Không hàng Vi
t Cng, như phường tiu nhân…

Quận Phú Nhuận, thành phố Saigon.

(*) Dương văn Minh được Hoa Kỳ dùng biệt danh “Big Minh”, để phân biệt với các Tướng khác trong Quân lực Việt Nam Cộng hoà cũng có tên là MINH.

 

15-6-1975 (*),

Chơi Vơi Giữa Dòng Sóng Đ

Bánh tro Đoan Ng vàng trong,
Anh hùng th
t thế đành ḷng np thân.
V
con lo lng tin chân,
Hoang mang, ng
ơ ngác, tn ngn l rơi.
Tháng T
ư đi nn đi đi,
V́ Dân nay ph
i vào nơi đa đy.
T
do giă bit t đây,
“Chim l
ng cá chu” biết ngày nào ra?
Ch
ơi vơi đâu ch riêng Ta,
Toàn Dân Nam Vi
t l nhoà đau thương.
Kiêu binh C
ng sn đy đường,
B
thi phn bi khi phường tiu nhân.
T
ng quen lun cúi kiếm danh,
Nhi
u nhương lt lng ôm chân k thù.
B
n th́ đi lt nhà tu,
Xúi ng
ười khác Đo gây thù hi nhau.
Con buôn chính tr
hot đu,
V
i mang “băng đ” “dép râu” làm h.
Lăng xăng m
ng Cách mng v,
Tung tăng b
đ, nâng “hê”, np tin.
Du côn, đ
ng bến, nm hiên,
B
ng dưng đi đi nm quyn tr dân.
C
ướp đường, trm ch, phu khuân,
Hoá thành Cách m
ng áo qun bnh bao.
y ban Quân qun ra vào,
Ti
n hô hu ng, C sao đ đường.
Đ
i đi ri lon Âm Dương,
Đ
ng đoàn, chn cú, ma vương hoành hành.
Kh
p nơi xú uế hôi tanh,
C̣n đâu không khí trong lành T
do.
Sài-g̣n đ
i ra Thành H,
M
c t́nh bè lũ Tam Vô hi đi !!!

Saigon, 5 tháng 5 Âm lịch, Quư Măo.

(*)15-6-1975 là ngày cuối cùng, Việt Cộng buộc các Sĩ quan và Công chức Việt Nam Cộng hoà phải tŕnh diện đi học tập cải tạo tư tưởng thời gian một tháng, trước khi được xét định cho trở thành người công dân của nước Cộng hoà Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 

16-6-1975,

BẮT ĐẦU CUỘC ĐỔI ĐỜI

Na đêm lnh gi “hành quân”,
G
p chăn, cun chiếu, xung sân xếp hàng.
N
i đuôi nhau đng hoang mang,
Va-li l
ếch thếch, túi quàng bên vai.
Nghe tên g
i bước ra ngoài,
T
p trung thành Đi ba mươi mt người.
D
n lên tng chiếc xe hơi,
Bít bùng, ng
t ngt, đng ngi chen nhau.
Lao nhao bàn tán x́ xào,
Đoán xem chuy
n đến nơi nào, gn xa?
Ng
ười sành tin tc ba hoa,
Ch
c là Phú Quc, phi ra bến tu.
Xe lăn m
i lúc mt mau,
Ḅ lên, lao xu
ng, biết đâu mà ṃ!
L
c qua, lc li ṿng vo,
Lanh quanh t
i sáng t m mi ngưng.
S
ương mai ph kín cây rng,
Rào gai xiêu v
o, tng tng b́m leo.
Xu
ng xe, gi mi lăn quèo.
L
m ngm ḅ dy, tiếp nhau xung hàng.
Qu
ơ qu t́m kiếm hành trang,
Leo qua rào k
m vào Làng Tp Trung…

Sáng sớm ngày 16-6-1975.

Trại Long Giao, tỉnh Long Khánh


 

MỘT THÁNG, HỌC LÀM NGƯỜI XHCN

Long Giao vn tri ca Ta,
Ngày nay đ
i đi hoá ra Làng Tù.
Lâu ngày ch
ng được trùng tu,
Tan hoang, nên ph
i lu bu sa hoài.
Tay không b
t c, b gai,
Nh
tranh, bi đt trng khoai, trng ḿ.
Đá xanh vun đ
p li đi,
S
a nhà, dng vách, pḥng khi đi mùa.
Ti
ết Tri đang chuyn sang mưa,
N
ng ngày gay gt, sương khuya lnh lùng.
T
p trung đ mt anh hùng,
Tùy theo c
p bc nht tng khu riêng.
N
u ăn, chia Đi luân phiên,
M
i khu ha v lo trên trăm người.
N
ước dùng, kéo đáy giếng khơi,
Hàng ngày lănh g
o, đ tươi v làm.
Th
c đơn nghe báo mà ham,
Nay gà, mai l
n, mt tôm, kia ḅ.
Lănh v
ai ny ngn ngơ,
Con gà hai kí, phát cho trăm ng
ười.
V
t lông, bm nát xong xuôi,
Nêm tiêu, x
, mui, b ni nước ninh.
Lúc chia v
n trí thông minh,
Kho
ng đu cái nước như x́nh múc ra.
Ng
ười hai mung x kho gà,
Tr
n cơm Đi M(1) ăn mà đ thân.
Đ
i đi phi luyn tp dn,
Mi
ếng ăn ít i, chia phân đng đu,
N
ếu không k ít người nhiu,
L
i qua tiếng li, sinh điu chng hay.
Ngày ngày kh
c vch lên cây,
Đ
ếm dư trăm ngn(2) mà Thy cha ra.
H
n là phi đi đến già,
Ch
hi xương mc, chng tha cũng v !!!

Trại Long Giao, tỉnh Long Khánh.

(1)Gạo của Trung Cộng tiếp tế cho VC.

(2)Trăm ngấn là 100 ngày = hơn 3 tháng.


 

THÁNG 9-1975,

MÙA NHỒI SỌ BẮT ĐẦU

Bng dưng tri m Căng Tin,
Tha h
Tù viếng, min tin đ chi.
M
t hàng chng thiếu thc ǵ,
Tr
ng tươi, ḿ, sa, bánh quy,
Đ
ăn đóng hp, ht y ch tri.
K
giu mc sc mua xơi,
B
cơm tri phát cho người nghèo ăn.
M
màn khích l tinh thn,
Cho Tù “h
hi” dn thân hc hành.
Ch
đoàn Cán Ng ni danh,
T
Hà Ni đến, tung hoành múa môi.
Gi
a mùa gió băo tơi bi,
B
n người thng trn đến nơi khoe tài.
Đêm bu
n, tm tă mưa rơi,
Đoàn Tù “kh
c phc” đi Tri xem phim.
B
ước đu th thách con tim,
Xem tinh th
n “Ngy”(1) ni ch́m ra sao?
Có ng
ười di ming x́ xào,
B
kêu gp ‘Cán thuc lào” thm tra.
Hung tin s
t do tung ra,
Ph
t “cùm”, dn mt “phe Ta” khi ln.
Đ
mà suy nghĩ thit hơn,
“Ki
ến trong ming chén” c̣n chun đi đâu?
Lo
t bài nhi s bt đu,
Phê b́nh Đ
ế quc sang giu dă man.
Th
ế, Thi, Tư bn đang tàn,
Sóng Th
n Cách Mng dâng tràn khp nơi.
Khôn ngoan nên bi
ết thc tḥi,
Cúi đ
u theo Đng sng đi Cng nô.
Noi g
ương các c Mao, H,
Làm con cái n
ước Liên Sô anh hùng.
D
i, ngu, gi ging Tiên Rng,
Làm sao h
i nhp Đi Đng Tam Vô?
R
ng rng tay v hoan hô,
“Đ
nh cao trí tu” tha h ba hoa.
Công, Danh, C
ng Đng chói loà,
Nhân dân đ
máu, Đng ta kiêu hùng.
Đ
ng ta nhân đo khoan hng,
“Ng
y” tha tm máu, tp trung hc ngh.
Bao gi
“tiến b” th́ v,
Ti
ếp tay xây dng li quê hương nhà.
Gi
đây chinh chiến đă qua,
B
c Nam đoàn t mt nhà thương nhau.
Th
i gian hc tp chng lâu,
Yên tâm c
gng cho mau đt thành.
Gia đ́nh vô s
yên lành,
Các con v
n được hc hành như xưa.
V
theo lao đng “thi đua”,
Tham gia s
n xut, đi cha, đi chng.
B
n hèn xut hin lp công,
M
li ph ha t Ông, t Bà.
Ngh
n ngào oán hn M Cha,
L
tuôn tc tưởi xin tha ti ḿnh.
Đáng th
ương cho lũ bc t́nh,
B
n bè xa lánh, mit khinh măn đi.
Lúc nguy m
i rơ ḷng người,
Vàng thau l
n ln, la thui hin h́nh.
R
t vào tay bn súc sinh,
D
n dà mi thy cc h́nh ba vây.
Tinh th
n căng thng đêm ngày.
Đ
a đy kit sc b thây rng già.
R
i đây s sáng mt ra,
Đ
ng nghe Vm (2) nói ngt mà vi tin…

Trại Long Giao, tỉnh Long Khánh.

(1) Cộng sản Bắc Việt gọi Quân nhân, Công chức Hành chánh Việt Nam Cộng hoà là Ngụy Quân, Ngụy Quyền.

(2) Tiếng lóng do dân chúng Bắc Việt dùng từ năm 1946 để chỉ Việt Minh, sau khi Việt Minh phản bội tiêu diệt hết các Đảng Chính trị Quốc gia trong Chính phủ Liên Hiệp không chịu theo Cộng sản.

 

Kết Quả Thâu Hoạch Sau Đợt Học Tập

Tưởng rng Cng sn là vô đch,
Hăng hái Bác H
nhm mt theo.
N
a Thế k qua nước vn nghèo,
Nhân dân nguy
n ra, nhc, su, chết.

 

Chuyên quyn đc đng, Nga hơn M,
Dân ch
b́nh quyn, M thng Nga.
Nam Vi
t đn đo, lp Cng hoà,
Nga, T
u, lo lng hè nhau dit.

Cách m
ng theo Nga dân đói rách,
R
p khuôn Âu M nước phn vinh.
Tham lam mu
n cướp, Đng hành binh,
Xâm l
ược min Nam, mc sc vét.

 

Ch nghĩa Tam Vô phá Quc gia,
T
do Dân ch nước hưng thnh.
Đ
c tài Đng tr dân thù oán,
Thi
n cn làm sao thy được xa???

Tháng 9-1975, Trại Long Giao, tỉnh Long Khánh.

 

  -Nguyễn Huy Hùng

 

 

 Audio:

Tâm tư Tổng Thống Thiệu  - chương 18/28

Ai tôn vinh, ai chống đối lá cờ Vàng-C Vàng là cách gọi b́nh dân của lá cờ hợp pháp của Quốc Gia Việt-Nam trước đây-TNOnline