Audio: Tâm tư Tổng Thống Thiệu  - chương 22/28

Vẫn mơ về Đà Nẵng

Việt Nam Tôi Đâu Của Nhạc Sĩ Việt Khang 
Vivian Huỳnh