Nguyễn Huy Hùng: 30 tháng 04 năm 1975, ngáy QUỐC HẬN của dân tộc Việt Nam

Audio: Tâm tư Tổng Thống Thiệu   24/28

Vẫn mơ về Đà Nẵng

Việt Nam Tôi Đâu Của Nhạc Sĩ Việt Khang 
Vivian Huỳnh