báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

[Bài Viết - Article]                                                               

 

Chân thành kính chúc Quư Vị và Quư bạn cùng Bào quyến

LUÔN DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ GẶP MỌI ĐIỀU MAY MẮN AN LÀNH HẠNH PHÚC.

 

Khiết Châu Nguyễn Huy Hùng

***

 

THƠ NHNG NĂM CON GÀ.

 

Ging gà Ayam Cemani quư hiếm và đt đ xut x t đo Java ca Indonesia. Chúng “du ngon” sang châu Âu vào năm 1998. Theo tiếng Indonesia, t “Ayam” có nghĩa là “gà” và “Cemani” mang nghĩa “hoàn toàn đen”.

2017, ĐINH DU

TNG TIN KH ĐI MNG ĐÓN GÀ

 

KH đi đ li điu không vui,
Bi
n Đông Trung Cng quy tơi bi.
ASEAN h
p lc cùng quân M,
B
o v thanh b́nh cho mi nơi.
KH
đi đ li điu không vui,
H
i giáo Âu Phi nhũng lon đi.
C
ưp ca giết ngưi không phc chúng,
Đ
ALA Thánh cho lên Tri.
KH
đi đ li điu không vui,
Kinh t
ế trm suy kh mi ngưi.
Âu, Á ph
i cùng nhau chn chnh,
Cho toàn nhân lo
i sng yên vui.

-oOo-

Tng tin KH đi mng đón GÀ,
Mong r
ng muôn s s thăng hoa.
Đói nghèo b
nh tt thưng xuyên gim,
H
nh phúc tràn lan đến mi nhà.
T
ng tin KH đi mng đón GÀ,
Kh
p nơi kinh tế đưc tăng gia.
Lao công đ
vic làm theo sc,
Cu
c sng gia đ́nh vui m no.
T
ng tin KH đi mng đón GÀ,
Chi
ến tranh nóng lnh gây can qua.
Đông Tây ḥa h
p thôi giành git.
Không t
c nưc, chng lo v b.
T
ng tin Kh đi mng đón GÀ,
Toàn nhân dân Vi
t quyết tham gia.
D
p tan Cng đng quân tàn bo,
Đoàn k
ết chung lo vic nưc nhà.
B́nh đ
ng Nhân quyn cho mi gii,
Ph
c hưng đo đc theo Ông Cha.
Đi
u hành kinh tế như Tư Bn,
Chính tr
theo khuôn mu Cng Ḥa.

-oOo-

Đc lp, T do, dân hnh phúc,
T
ương lai phn thnh, dân hoan ca.
Thanh b́nh
n đnh, dân mng r,
Nhân lo
i đng hành bên chúng ta.

-oOo-

HY VNG ĐINH DU NIÊN LAI VN S THÀNH.

KHIT CHÂU NGUYN-HUY HÙNG

Little Saigon, Nam California, Tết Đinh Du 28-1-2017.

 

1945, T DU
BA S
KIN LCH S KHÓ QUÊN.

1. ĐÔNG DƯƠNG ĐI CH

Tháng Ba, ngày Chín, Bn mươi lăm (9-3-1945),
N
ưc Pháp t́nh h́nh tht ti tăm.
Chính qu
c rơi vào tay Dc quc,
Đông D
ương quân tưng b giam cm.
Phi
t quân Nht Bn thay làm ch,
Th
c dân da trng c nhc căm!!! 

 -oOo-

Bn lăm, ngày chin, tháng ba (9-3-1945),
Đông D
ương, Pháp b Nht cho ra d́a.
Dân Miên, Lào, Vi
t h hê,
Tuyên ngôn Đ
c lp xây quê mnh giu.

2. QUC GIA VIT NAM ĐC LP 87 NGÀY

Nht va làm ch Đông Dương,
Annam B
o Đi hip thương đi đi.
B
nn Quân ch li thi,
L
p Quc gia mi theo ngưi M Âu.
Đ
t nưc Quc trưng đng đu,
K
ế theo Th Tưng lo âu mi ngành.
 Tuyên ngôn Đ
c lp phát thanh,
Đ
ưc dân Thế gii hoan nghênh hết ḿnh.

-oOo-

Quc gia Vit Nam mi toanh,
B
t đu phát trin ngon lành yên vui.
B
ng dưng b bn hi đi,
Vi
t Minh Cng sn quy hôi bt ng.
Ép ông B
o Đi h c,
Thôi làm Qu
c trưng theo H gian manh.
V́ lo ch
ết phi xung nhanh,
Nh
n làm C vn cho anh Cáo già!!!

 

Quc Trưng Bo Đi.

 

Gian tc HChíMinh.

 

3. VIT MINH LÀM CÁCH MNG THÁNG TÁM 

 

Cách mng Bn Lăm (19-8-1945) to đi đi,
C
ương thưng đo ln khp nơi nơi.
Cha Con Ông Cháu thành đ
ng chí,
Già Tr
Thy Tṛ chung th ngôi.
Th
ế gii đi đng, không T quc,
Công Nông chuyên chính, ch
ng t́nh ngưi.
Đ
u tranh giai cp tràn oan nghit,
Vi
t Cng (1) tàn hung hi ging ṇi.

Lng Sơn, Mùa Trung Thu 1945.
M
U TÙNG NGUYN-HUY HÙNG

Ghi chú (1) Đng Vit Cng theo ư thc h Cng sn vi phương trâm “Trí, Phú, Đa Hào, đào tn gc trc tn r.” đ trong xă hi ch c̣n li mt giai cp duy nht là “giai cp vô sn” hp thành bn cai tr đt nước theo đường li Cng sn ca Lenine đc tôn đc tài tàn bo vô nhân đo.

 

1957, ĐINH DU

Đ NHT CNG H̉A VI P CHIN LƯC

T khi P CHIN LƯC ra đi,
Vi
t Cng nm vùng hết quy hôi.
Đ
t nưc an b́nh dân chúng khoái,
Nông thôn, Thành th
sng yên vui.

-oOo-

NHÂN DÂN T V đưc thành h́nh,
T
chc an ninh phát trin nhanh.
Vi
t Cng hết thi lén góp thuế,
Toàn dân hoan h
sng an b́nh./.
 

MU TÙNG NGUYN-HUY HÙNG
Saigon, Th
đô Vit Nam Cng Ḥa.

 

Tng Thng Vit Nam Cng Ḥa Ngô Đ́nh Dim

1969, K DU

HOA KỲ THAY CHIN LƯC TOÀN CU (1)

Quân Cng tan tành sau Mu Thân,
Hoa Kỳ ho
ch đnh mưu canh tân.
Hi
p cùng Trung Cng làm kinh tế,
Qu
y phá Liên Xô ln bi dn.
D
d Vit Minh vào hi ngh,
Hi
p thương đ́nh chiến, trn an dân.
M
c cho Nam Vit không đng ư,
M
vn thc thi chng ngi ngn!!!

-oOo-

BUN ÔI, THT LÀ BUN!!!
Saigon, Xuân K
Du 1969.
M
U TÙNG NGUYN-HUY HÙNG

Ghi chú (1) Bc Vit có âm mưu dùng Quân đi Chính quy đưa t min Bc xâm nhp vào Nam cùng vi nhóm Mt trn gii phóng min Nam (tay sai do Bc Vit thành lp) đ thc hin cuc Tng Tn Công tt c các Tnh ti min Nam vào dp hưu chiến Tết Mu Thân 1968. T́nh báo M biết nhưng không thông báo cho Vit Nam Cng Ḥa hay, v́ 2 lư do: -1. Khi khi chiến M s không can thip đ xem kh năng Quân lc VNCH vng mnh đến mc nào? -2. Khi toàn lc lượng Vit Cng đă xut hin ti các thành ph, M mi ra tay hip lc cùng QLVNCH đ tiêu dit chúng. Quân Vit Cng s tht bi v́ chết nhiu nên các đơn v s tan ră. Hoàn cnh này s buc Chính ph Hà Ni phi đng ư ngi vào bàn hi ngh vi M đ Hip thương đ́nh chiến cho M rút quân ra khi Đông Dương, nhm thc hin Chiến lược Toàn cu mi ca h là giao toàn Vit Nam cho Trung Cng đ đi li vic Trung Cng hip lc vi M hot đng lt đ Chính quyn Liên Xô Nga.

1981, XUÂN TÂN DU

XÓM HOÁN BÙ

Sa đưng xuyên xóm Hoán Bù,
Phùn (1) giăng, B
c (1) thi mt mù rng hoang.
Tranh nghèo m
ươi mái chn ngang,
Thành ph
n Đng buc b làng đến đây.
X
ưa kia C Ni theo Tây,
Thu
c ḍng “Tư sn” phi đy cách Dân.
B
n năm chuyn ch mt ln,
Thâm s
ơn cùng cc, trưc gn sau xa.
Qu
n quây Nam, N, Tr, Già,
Bên nhau c
h tham gia cuc cy.
Thi
ếu nhi tui tr thơ ngây,
Gom phân, c
t c hàng ngày đnh công.
Tu
i già sáu chc lưng c̣ng,
Trăn trâu, gi
tr, v chng chia lo.
S
n ngô đn ba đói no,
Thân choàng áo đ
p co ro cơ hàn.
m đau, lá ngi (2) xông than,
M
nh chung, vùi xác nghĩa trang bìa rng.
Suy ra, cũng lo
i tp trung,
San b
ng giai cp ra nông ni này.
S
ng nay chng biết đến mai,
Cu
c đi tăm ti nào ai thu cùng.
Oán than dâng v
ng Thiên Cung,
H
i Tri! Thy cnh năo nùng này chăng ???

MU TÙNG NGUYN-HUY HÙNG

Phân tri K1, Tri Thanh Phong, Huyn Như Xuân, Tnh Thanh Hóa.

Toàn Phân tri K2 phát đng đt “Thi đua” đu năm Tân Du, sa đường cho xe hơi chy, t phân tri K2 đi phân tri K3 thuc Tri Thanh Phong, Như Xuân, Thanh Hoá.

Ghi chú: (1)  Mưa Phùn là loi mưa ht nh nh rơi liên tc lt pht bay theo gió như sương mù, gió Bc là loi gió rt lnh t phương Bc thi xung vào mùa Đông.

(2)   Ngi Cu là mt loi tho, mc xen ln trong c hoang, h́nh thù cây và mùi v thơm hăng hc ging như rau cúc, nhưng có cht nha rt đng, thường được dân gian Vit Nam dùng làm mt trong các v thuc Nam. Hoc b vào nước cùng vi lá tre, lá bưởi, lá x, c mn tru, đem đun sôi lên dùng làm thuc xông cho đ m hôi đ tr bnh cm st.

Hoc đem xào nóng trên la, ri cun trong miếng vi đ chườm trên nhng nơi có thương tích bm tím và đau nhc trên cơ th. Hoc b vào chu than đang đ rc, cho ngún cháy dn to ra mùi thơm đ ln át các mùi hôi hám khác trong căn pḥng. Hoc bm nh phơi khô, trn chung vi các v lá thuc khác b vào ni nước nu lên đ ung tr các bnh v ni tng...

 

Tháng 8-1992, Gia đ́nh ti Iowa đnh cư t nn theo din H.O.10.

 

1993, QUƯ DU

XUÂN QUÊ HƯƠNG MI

 

Nhâm Thân đoàn t Hi Long Vân,
Quư D
u hoan ca đón Phưc Thn.
Con Cháu vui m
ng cuc sng mi,
Ông Bà hoan h
đi canh tân.
Qua r
i kiếp ti tăm cơ cc,
Đang đ
ến thi tươi sáng sưng thân.
Đ
t mi trào dâng muôn vn mi,
Hân hoan hoà nh
p cuc xoay vn.

-oOo-

Quư Du mng Xuân nh c hương,
Đ
ng bào cùng khn thiếu t́nh thương.
Đêm ngày l
n đn giành cơm áo,
S
m ti âu lo mc đon trưng.
G
u tuyết Liên Sô nay đă xp,
Sói lang Vi
t Cng vn c̣n ương.
Th
ế gian nhân đo yêu Dân ch,
Hăy giúp Vi
t Nam thoát bo cưng.

MU TÙNG NGUYN-HUY HÙNG

Garden Grove, Nam California, 23-1-1993 Tết Quư Du.

Bài thơ đă được đc trong bui Đi hi Cu Tù nhân chính tr Nam California hi ng tân Xuân Quư Du ti trường Golden West College ngày 7-2-1993, và đăng trên Nguyt san Hi Ng ca Hi Tương Tr Cu Tù nhân Chính tr Vit Nam do Cu Trung Tá Nguyn Hu làm Hi trưởng.

 

2005, T DU

XUÂN TIP TC ĐU TRANH

Ba chc năm qua Tết vn v,
Ph
ương Tri l khách thiếu hương quê.
Năm Canh kh
c khoi tràn thương nh,
Sáu Kh
c suy tư lng nguyn th.
Dân t
c khn cùng, (v́) by Qu Đ,
Quê h
ương tan tác, (ti) lũ u mê.
Tu
i đi chng cht không sn chí,
Ti
ếp tc đu tranh loi bn h.

KHIT CHÂU NGUYN-HUY HÙNG

Fountain Valley, qun Orange, Nam California. Tết t Du ngày 9-2-2005

 ****

-Nguyễn Huy Hùng

 

 

 

 

 

PHIÊN T̉A LONG AN

(Thân mến gởi về  Đồng Bào Việt Nam mọi giới, mọi lứa tuổi - nhất là Tuổi Trẻ. Riêng cho đảng tà quyền Việt cộng)

 

Năm Mười Ba, tháng Năm, ngày Mười Sáu
Thêm một vết nhơ trên mặt ác quyền !
Cộng sản Việt Nam diệt người tranh đấu
Đuổi cộng Tàu, đ̣i rừng đảo ranh biên 

Kẻ bán nước xử tù người giữ nước
Hỏi phiên ṭa nào nghịch lư thế không ?
Đảng Việt cộng đớn hèn nhưng bạo ngược
Đă dâng Tàu cơ nghiệp của Cha Ông ...

Nên kết tội những người con tổ quốc
Khi họ hiên ngang dũng cảm chống Tàu
V́ sợ lộ tội tày trời: BÁN NƯỚC
Tội xô giống ṇi xuống đáy vực sâu !

Phản tổ quốc và tôn thờ Tàu cộng
Dâng Chệt núi sông, đàn áp dân nhà
Đảng, chính đảng, kẻ tội đồ dân tộc
Làm mất chủ quyền, danh dự nước ta !

Năm Mười Ba, tháng Năm, ngày Mười Sáu
Ngày nước Việt Nam rơ mặt tà quyền
Ngày Đinh Nguyên Kha giữa ṭa, chiến đấu
Ngày vung kiếm thần của Nguyễn Phương Uyên

Đừng nghĩ Long An: phiên ṭa tỉnh lẻ
Và cấm người là người sẽ mù tin
Hăy nhớ năm châu đang cùng tuổi trẻ
Và công bằng, thế giới đă trong tim

Phiên ṭa Long An là ṿng nguyệt quế
Là hào quang cho Lớp Trẻ Anh Hùng
Cho Việt Nam rạng ngời trong bốn bể
Cho cờ Vàng rực rỡ khắp non sông

V́ bản án đă là tờ tự thú
Của bọn tội đồ bán nước giết dân
Chính bản án là những ng̣i nguyên tử
Sẽ nổ tung chôn chế độ vô thần !

 

  -Ngô Minh Hằng (thơ)