LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!! 

 

 
HL8406 TL386 Tập Cận B́nh Và Hoàng Sa Trường Sa - LS Nguyễn Hữu Thống

https://youtu.be/BGZ6NGdut_8