bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sch Hay của Peter W Navarro v Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

Tường trnh hinh ảnh  

KHU HỘI CỰU T CHNH TRỊ NAM CALI Họp mặt Tất Nin v đn Năm Mới Kỷ Hợi 2019 - Ra mắt Đặc San "TRCH NHIỆM" XUN KỶ HỢI trưa ngy 20-1-2019 tại Thư Viện Việt Nam

***

Ngy 20 thng 1 năm 2019 vừa qua,  Khu Hội Cưụ T Nhn Chnh Trị Nam Cali đ tổ chức Tt Nin 2018 ti Thư viện Vit Nam, 10872 Westminster Ave  Thnh phố Garden Grove, CA 92843. Tn Ban Chp Hnh Khu Hi nhim kỳ 2018-2020 ra mắt, đồng thi pht hnh Đặc San Trch Nhim Xun Kỷ Hợi 2019. Đng đảo chiến hu, ,thn hu v đồng hương đ đến tham dự. Văn  nghệ gip vui do Đon Hậu Duệ Kh 5 V Dn  đảm trch.

Dưới đy l  Tường trnh hinh ảnh

Đon văn nghệ Hậu Duệ Kha 5 V Dn

 

MC L Anh Dũng

CH Nguyễn Hữu Cc trnh diện Tn Ban Chấp Hnh /Khu Hội Cựu T Nhn Chnh Trị NamCalifornia
 

          Ban Chấp Hnh  mới Khu hi CTNCTVN Nam Cali  gồm c cc chiến hu (CH):

Chủ Tịch BCH:  CH Nguyẽn Hu Cc

Ph Chỉ tịch Ni Vụ kim y vin X hội: CH V Đy

Ph Chủ Tịch Ngoi Vụ kim y Vin Kế hoạch: CH Phm Minh Huyn

Tổng Thư K: CH Nguyễn Hu Thng
y Vin Truyn Thng Kim Chủ bt Đặc San Trch Nhim: CH L Anh Dũng

y Vin Tổ Chức : CH Vũ NgọcTiu

Phụ Trch Trang Web trachnhiemonline : CH  Nguyễn văn Thanh

Thủ Quỹ: CH Nguyễn văn Nu

 


Tổng thư k Nguyễn Hữu Thắng


Tn Chủ Tịch Khu Hội Nguyễn Hữu Cc

        CH L Anh Dũng (MC) giới thiệu  Đặc San Trch Nhiệm Xun Kỷ Hợi  ..

Đại T Nguyễn Hữu Thống

          NT Nguyễn Văn Qu chủ tịch BCH/Tổng Hội Cựu T Nhn Chnh Trị VN pht biểu

Văn nghệ gip vui

Văn Nghệ gip vui

 

 

@@@