báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

thời sự Việt-nam
 

thời sự Hoa-kỳ & thế giới


 Nhóm sưu tầm nhạc dấu tranh
 

 

Nguyễn Văn Thành (Dân Chủ Ca)

 

"Qui Es-Tu?" - Antoine Figali  (Pháp ngữ)
 nhiệm kỳ 2018-2021

BAN C VN:
-NT Nguyn Huy Hùng, ch tch
 -BS. Đoàn Y
ến
- NT D
ư Văn H
 -CH Tr
n Thê Cung
 -CH Nguy
n Văn Đt
 -CH Nguy
n Văn Thanh

BAN GIÁM SÁT:
 CT-CH Hoàng Đ
c Hu
 -CH Ch
ế Văn Thc
BAN CHP HÀNH:
CT. CH
Nguyn Hu Cúc
Phó CT Ngoi V CH Phm Minh Huyên
Phó Ch
Tch Ni v: CH Vơ Đây
TQ-CH Nguy
n Văn Nu
TTK-CH
Nguyn hu Thng
y viên t chc: CH Vũ Ngc Tiêu


ni qui và nhiu sinh hot khác ca Khu Hi

      THÔNG BÁO  


Thông Báo: v/v Tổ Chức Bầu Cử Tân Ban Chấp Hành và Tân Ban Giám Sát Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California Nhiệm Kỳ 2020-2023

oo0oo

-Nguyễn Huy Hùng

Phm Bá Hoa: Thư gi Người Lính QĐND VN

Ngô Minh Hằng  thơ [B]

Vũ Linh

Vĩnh Tưởng  

Bằng Phong Dặng Văn Âu

Ư Nga (thơ)
oo0oo

Lịch Sử Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam
Thảm họa Bắc thuộc
 
HồChíMinh toàntập-Lịchsử chínhxác  HồChí Minh 

 

[blogger lề trái]
không thể "nín"

oo0oo

hành trang cuộc đời


*********************
đọc sách truyện


  Chính Việt
[
TH/CTNCT-Việt Nam
 
Đại Tá NguyễnHuyHùng
Hồn Việt UK

 
MichaelPhucDo

Website
ttp://vnbp.org


http://vietlist.us

http://vantholacviet.org/

http://thegioimoionline.com

Nhạc Tiền Chiến


Kiến Thức"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."